2023 - 02 - 02 09:2

Ieškome kultūrinių veiklų vadybininko (-ės)!

Kauno kultūros centro komanda ieško kultūrinių veiklų vadybininko (-ės).

//

Pareigybės paskirtis:

Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti Kauno kultūros centro (toliau-Centro) kultūrinius projektus, veiklas ir renginius, ieškant užsakovų ir užtikrinant Centro salių/patalpų užimtumą, organizuoti jų viešinimą bei tinkamai tvarkyti dokumentaciją.

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;

Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją klausimais ir pagal kompetenciją rengti ataskaitas;

Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;

Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais;

Gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

Gebėti savarankiškai planuoti veiklą ir teikti konsultacijas, tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją.

Funkcijos:

Inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja Centro renginius, kultūrinius projektus (tradicines šventes, koncertus, spektaklius, teminius vakarus, susitikimus, paskaitas, konferencijas, edukacinius užsiėmimus ir kt.);

Rengia kultūrinės veiklos plėtros programas ir teikia jas Centro direktoriui tvirtinti;

Rengia metinius renginių planus, teikia Centro direktoriui tvirtinti;

Aktyviai ieško Centro patalpoms nuomininkų, užtikrina nuolatinį patalpų užimtumą, pildo trumpalaikės patalpų nuomos tinklelį, sudaro sutartis ir išrašo sąskaitas;

Užtikrina, kad būtų įvykdyti patvirtinti mėnesiniai patalpų nuomos finansiniai įstaigos planai.

Rengia Centro renginių, projektų ataskaitas bei kitus įstaigos dokumentus, pagal poreikį. Susistemina, archyvuoja visą informaciją: vaizdinė, reklaminė, techninė, meninė ir kt;

Konsultuoja Centro darbuotojus, organizuojančius renginius, vykdančius kūrybinius projektus.

//

Išsilavinimas: humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, vadybos, marketingo srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Darbo patirtis: ne mažesnė nei 1 metus darbo patirtis kultūrinės veiklos, renginių organizavimo srityje.

Koeficientas – 8,0.

Etatas – 1.

//

Savo CV bei trumpus motyvacinius laiškus siųskite info@kaunokulturoscentras.lt.

Paraiškų lauksime iki vasario 17 dienos.

1
2