???????????: Filmų programa „Socialinis kūnas“

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 25/09/2020
6:30 pm - 8:00 pm

Location
KKC / Kauno kultūros centras

Categories


For English please scroll down >>>

Ši programa pristato menininkų Monikos Janulevičiūtės ir Celyn June, Mišos Skalskio, April Lin, The Institute of Queer Ecology ir Jennos Sutelos filmus apie trapumą, pralaidumą, skaitmeninę ir kūnų transgresiją, apie aplinką ir joje tarpstančius socialinius tinklus. Nuo intymių kelioninių dienoraštinių pasakojimų iki nostalgiškų, bet distopinių šeimos atostogų, susidūrimo su mirtimi socialinėje medijoje, iki CGI generuotos animacijos kaip šiltos, išsiliejusios, queer ateities metaforos, ši programa skirta pristatyti „socialinio kūno” idėją.

Kuratorės Milda Januševičiūtė ir Viktorija Šiaulytė

>
?????? ?????????̌??̄??̇ ?? ????? ????
?????????? ???????? ???????̇, ??’??, ????

Atlenkiamo peiliuko laukymės greitkelis kerta rajoną. Kasdieniškumas, vienodumas galėtų būti tiesiogiai suprantami kaip tam tikras užpildas ar gysla, skirta pasiekti kitus labiau akivaizdžius ar apčiuopiamus atvejus, išskirtinius įvykius. Egzistuoja ambicija žvelgti atidžiau, sklęsti viršuje ir vengti pramogų sekiojimo. Viskas vis dar skamba, zvimbia kai tu nežiūri, kai esi palėpėje ar kažkur išvykęs – niekas nemiega, niekas nėra tuščia.

Monikos Janulevičiūtės „Atlenkiamo peiliuko laukymė” buvo sukurtas artimai bendradarbiaujant su muziku Celyn June. Šis filmas yra tęstinė Celyn June’o albumo Portion Park (W-I, 2018) dalis. Monika Janulevičiūtė yra menininkė ir grafinė dizainerė, dirbanti prie įvairių kūrybinių projektų, tyrinėjančių realybes ir priklausymą.

>
???̌? ????????
????? ??̌ ??????̨, ??’, ????

Šis darbas pasakoja apie paauglio nelaimę užstrigus saloje su tėvais. Jų kelionę apsunkina nesėkmė gyvenant klimato krizės akivaizdoje, kai saulė — piktoji jėga — kėsinasi išlydyti visa, kas kieta.

Miša Skalskis yra vizualinių menų ir garso menininkas iš Helsinkio, kuriantis garso kūrinius, video darbus ir publikacijas. Paskutinieji Skalskio darbai tyrinėja autobiografinius pasakojimo būdus, skausmingas atminties ir nostalgijos formas bei šių patirčių santykius su fikcija.

Vaizdas, tekstas ir garsas – Miša Skalskis
Sapno daina sukurta kartu su Anni Puolakka
Varvanti daina sukurta kartu su Milda Januševičiūte

>
????? ???
<????????????? ??̇??????>, ??’, ????

Mirtį išgyvena visi sutvėrimai, tai vienas iš universalių dalykų jungiančių visus gyvus daiktus: visas rūšis, struktūras ir erdves. Visgi visuomenėje dažnai vengiama kalbėti šia tema, mirtis formuluojama kaip tragedija, o priimama yra tik kaip neišvengiama senatvės pasekmė. Tuo pačiu metu mes esame nuolat apsupti mirties, ypač žinioms apie smurtą, ligas ir konfliktus sparčiai sklindant skaitmeninėje ir globalioje erdvėje. Prisijunkite prie manęs panirti į intymų technologijos ir mirties ryšį, švelniai tyrinėjantį praeitį/-is, dabartį/-is ir ateitį/-is. — April Lin.

April Lin 林森 yra menininkai, filmų kūrėjai ir videografai tyrinėjantys tiesos daugialypiškumą, sukonstruotą ir platinamą per vaizdų kūrimą. Jungdami eksperimentines technikas su sutelkti marginalizuotų žinių telkimu, jie naudoja judantį vaizdą kaip įrankį pamirštas praeitis atminti, ištrintas dabartis pagerbti ir įsivaizduoti naujas ateitis.

>
??? ????????? ?? ????? ???????
???????????, ??’, ????

Metamorfozė yra trijų dalių pasiūlymas, skirtas naujai perstruktūruoti tai kaip įsivaizduojamas pasaulis ir kaip jis operuoja šiandien. Šios trys dalys yra sumodeliuotos pagal drugelinių vabzdžių gyvenimo ciklus: tai vabzdžiai, kurie išgyvena „visišką metamorfozę” kai organizmas pilnai persikuria prisitaikydamas prie kintančių poreikių išlikimui užtikrinti. “Atsiradimas” yra trečioji video serijos dalis. Remiantis José Esteban Muñoz’o sąvokomis apie Queer utopijas, pamokas išmoktas per „Išlikimo strategijas” (Adrienne Maree Brown) bei kapitalocenos koncepciją (pristatytą Jason W. Moore, Raj Patel, Naomi Klein ir daugybės kitų), Metamorfozė verčia mus ambicingiau įsivaizduoti, kas galėtų atsirasti iš šios daugialypės krizės. Mes teigiame, kad queer’iškumas, yra tiek pat svarbi strategija kaip ir vaizduotė, įsišaknijusi istorijoje, kuriant alternatyvius abipusės paramos ir globos pasaulius, kurie žydi erdvėse po ja ir šiuo pasauliu.

?ū??? ???????? ?? ?????? ?ū??? ?????????? ?š ??? ??č??? ???ž?????.

Š?? ?????? ????????? ?š ??????.

The Institute of Queer Ecology yra kolaboracinis, decentralizuotas organizmas, kuris veikia tam, kad įsivaizduotų nešališką daugiarūšę ateitį. Savo tarpdisciplininiu programavimu, kuris svyruoja tarp kuruojamų parodų ir tiesiogiai kuriamų meno kūrinių ir projektų, the Institute of Queer Ecology kuria biodiversinės utopijos pagrindą.

>
????? ??????
???????????, ??’, ????

„Holobionte“ nagrinėjama įkūnyto, tarpplanetinio mąstymo idėja, iš kosmoso perspektyvos prisiartinant iki paties žarnyno. Filmas dokumentuoja „Planetos apsaugos“ ritualus Europos kosmoso agentūroje ir tyrinėja raugintuose produktuose gyvenančias ekstremofiles bakterijas kaip galimai pernešančias gyvybę tarp žvaigždžių. Bacillus subtilis, arba nattō bakterija, čia vaidina pagrindinį vaidmenį. Terminas „holobiontas“ reiškia iš daugybės neatskiriamai ekologijos ir evoliucijos susietų rūšių sudarytą būtybę.

Jenna Sutela savo meninėje praktikoje naudoja žodžius, garsus ir kitas gyvas medijas, pvz. Bacillus subtilis nattō bakterijas ir „daugiagalvį“ gleivūną Physarum polycephalum. Jos audiovizualiniai kūriniai, skulptūros ir performansai siekia įvardinti ir reaguoti į trapias socialines ir medžiagiškas akimirkas, dažnai susijusias su technologijomis. Sutelos darbai pristatyti tarptautiniuose muziejuose ir meno erdvėse – Guggenheim Bilbao, Moderna muziejuje ir Serpentine galerijose. 2019 – 20 metais ji yra Masačusetso technologijų instituto Meno, mokslo ir technologijų centro menininkė rezidentė.

>>> ℕ???????? ???ℕ??? <<<

>>>>>>>>>>>

?????? ????

This programme presents films by artists Monika Janulevičiūtė and Celyn June, Miša Skalskis, April Lin, The Institute of Queer Ecology and Jenna Sutela on the fragility, permeability, and transgression of bodies and the digital, environmental and social networks that they are enmeshed in. From intimate and eerie travel diary-like storytelling to nostalgic yet dystopian family vacation, perception and interaction with death in the social media, to through CGI rendered animation as a metaphor for a warm, blurry queer future.

Curated by Milda Januševičiūtė and Viktorija Šiaulytė

>
?????? ????????č?ū?ė ??? ????? ????
??? ??????????? ?????????, ??’, ????

The Switchblade Grassland Highway cut across the dwelling. Generally, the Mundane, the Uneventful would be perceived as some kind of string, a filler towards more obvious instances, occasions, singular happenings. There is an ambition to look closely, hover above and avoid being ultimately guided by entertainment. Everything is still ringing, droning when you are not looking, when you are upstairs or away — nothing is asleep or empty.

SWITCHBLADE GRASSLAND was created by Monika Janulevičiūtė in close collaboration with the musician Celyn June. This film is a part and extension of Celyn June’s release called “Portion Park”(W-I, 2018). Monika Janulevičiūtė is an artist and graphic designer working on broad spectrum of projects, that usually explore realities and belonging.

>
??š? ????????
????? ??? ?????, ??’, ????

The work depicts the misadventure of a teenager, stuck on an isolated island with their parents. The journey is aggravated further by the misfortune of being alive in the middle of climate calamity when the sun – an evil force – is about to melt everything solid.

Miša Skalskis is a visual and sound artist based in Helsinki. His works range from sound pieces to video work and publications. Skalskis’ latest works explore autobiographical modes of narration, anguished states of remembrance and nostalgia, and the relationship these have to fiction.

Image, text & sound – Miša Skalskis
Dream song in collaboration with Anni Puolakka
Dripping song in collaboration with Milda Januševičiūtė

>
????? ???
<??????? ??????>, ??’, ????

Death is something that all beings experience, perhaps the one universal thing that unites all living things: across species, structures, and space. And yet, there remains a public hesitancy to engage with it, an implicit framing of death as something to approach as a tragedy, only ever accepted as the inevitable consequence of old age. At the same time, we are surrounded by death, especially as news of violence, illness, and conflict spreads within the digitalised and globalised world with increasing immediacy. Join me as I delve into the intimate intertwinings of technology with death, gently investigating its past(s), present(s), and future(s).

April Lin 林森 is an artist-filmmaker and videographer investigating the pluralities of truths as constructed, contained, and disseminated via image-making. Merging experimental techniques with a commitment to centring marginalised knowledges, they approach the moving image as a tool — to remember forgotten pasts, honour erased presents, and imagine new futures.

>
??? ????????? ?? ????? ??????? ?????????, ??’, ????

Metamorphosis is a 3-part proposal by the Institute of Queer Ecology to restructure how the world is imagined and how it operates today. These three stages are modeled after the life cycles of holometabolous insects: bugs who undergo a “complete metamorphosis” where the organism fully restructures itself to adapt to its changing needs and ensure its survival. The Emergence is a third part of the video series. Building off of José Esteban Muñoz’s notions of a Queer Utopia, lessons learned through Emergent Strategy (adrienne maree brown), and the concept of the Capitalocene (as articulated by Jason W. Moore, Raj Patel, Naomi Klein, and many others), Metamorphosis presses us to imagine with more ambition what could emerge from this multifaceted crisis.

Queerness, we claim, is a strategy as important as imagination, rooted as it is in a history of establishing alternative worlds of mutual support and care that bloom in the spaces underneath and between this one.

? ???? ?????? ???? ??? ? ??? ??? ????? ???? ??? ???? ????????.

???? ?????? ????? ???? ??????.

The Institute of Queer Ecology (IQECO), is a collaborative, decentralized organism that works to imagine and realize an equitable multispecies future. With interdisciplinary programming that oscillates between curating exhibitions and directly producing artworks/projects, the Institute of Queer Ecology lays the groundwork for a (bio)diverse utopia.

>
????? ??????
?????????, ??’, ????

Holobiont (2018) considers the idea of embodied cognition on a planetary scale, featuring a zoom from outer space to inside the gut. It documents Planetary Protection rituals at the European Space Agency and explores extremophilic bacteria in fermented foods as possible distributors of life between the stars. Bacillus subtilis, the nattō bacterium, plays a leading role. The term ‘holobiont’ stands for an entity made of many species, all inseparably linked in their ecology and evolution.

Jenna Sutela works with words, sounds, and other living media, such as Bacillus subtilis nattō bacteria and the “many-headed” slime mold Physarum polycephalum. Her audiovisual pieces, sculptures, and performances seek to identify and react to precarious social and material moments, often in relation to technology.

>>>> ?ℝ?? ?ℕ?ℝ?ℕℂ? <<<<<

Leave a Reply