2023 - 09 - 12 04:12

Ieškome direktoriaus pavaduotojos (-o) kultūrinei veiklai!

Ieškome direktoriaus pavaduotojos (-o) kultūrinei veiklai!

//

Pareigybės paskirtis:

Koordinuoti įstaigos organizacinius, kultūrinės veiklos valdymo ir vykdymo bei dokumentacijos rengimo klausimus, kuruoti įstaigoje veikiančius meno kolektyvus, rūpintis jų plėtra ir veiklos kokybe.

//

Pagrindinės funkcijos:

analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais;

padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;

koordinuoja Centro mėgėjų meno kolektyvų ir studijų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Centro direktoriui;

koordinuoja Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą;

koordinuoja projektų finansavimo paraiškų rengimą įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;

koordinuoja Centro organizuojamus Kauno miesto viešuosius renginius;inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą;

profesionaliai tvarko dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

inicijuoja ir koordinuoja Centro dokumentacijos atnaujinimą ir rengimą;

stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos programų ir planų įgyvendinimą, darbuotojų tikslus bei pasiekimus;ūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu;

dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;

pavaduoja Centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus).

//

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;

turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais, LR korupcijos prevencijos įstatymais ir kt.;

turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą;

turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;

išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas;

elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių;

gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

//

Išsilavinimas:Privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.

Koeficientas – nuo 8,6 iki 12 (pagal turimą darbo patirtį).

Etatas – 1.

//

Paraiškų teikimas vykdomas per Valstybės tarnybos portalą: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-a-kulturinei-veiklai-322;907530.html

Paraiškas teikti galima iki 2023 m. rugsėjo 22 dienos.

1
2