2023 - 06 - 05 11:5

Ieškome kultūrinių-administracinių veiklų koordinatoriaus (-ės)!

Kauno kultūros centro komanda ieško kultūrinių-administracinių veiklų koordinatoriaus (-ės).

//

Pagrindinės funkcijos:

organizuoja, kuruoja bei koordinuoja projektinės veiklos įgyvendinimą, rengia įgyvendintų projektų ataskaitas, atsako už dokumentų parengimo kokybę.

inicijuoja, organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus, vykdo reikalingas viešųjų pirkimų procedūras, efektyviai ir laiku sutvarko dokumentaciją ir atsako už dokumentų parengimo kokybę;

sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;

atlieka viešuosius pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu bei viešina pirkimų sutartis;

yra atsakingas asmuo už viešųjų pirkimų paraiškų, pirkimo pažymų ir pirkimo planų tvirtinimą viešųjų pirkimų sistemoje VIPIS;

yra atsakingas asmuo už tai, kad procedūros būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis teisės aktų reikalavimų;

bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinių projektų organizavimo, kuravimo bei koordinavimo klausimais;

dalyvauja Centro organizuojamuose renginiuose, generuoja ir realizuoja idėjas bendruose darbo kolektyvo kūrybiniuose procesuose;

vykdo kitus vienkartinius Centro Vadovo įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;

//

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

turėti darbo patirties kultūrinių ar / ir administracinių projektų organizavimo, kuravimo ir koordinavimo srityje;

turėti darbo patirties dirbant su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis;

gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;

mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų saugojimo terminus.

gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

//

Išsilavinimas: turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

Darbo patirtis: turėti darbo patirties kultūrinių / administracinių veiklų koordinavime, viešųjų pirkimų procedūrų organizavime / vykdyme, dokumentacijos tvarkyme.

 

Koeficientas – 8,9.

Etatas – 1.

//

Savo CV bei trumpus motyvacinius laiškus siųskite info@kaunokulturoscentras.lt.

Paraiškų lauksime iki birželio 14 dienos.

1
2