2022 - 12 - 05 09:5

Ieškome viešųjų pirkimų administratoriaus (-ės)

Kauno kultūros centro komanda ieško viešųjų pirkimų administratoriaus (-ės)!

//

Pareigybės paskirtis:

Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas, vykdymas ir efektyvus dokumentacijos tvarkymas.

Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti:

turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją viešųjų pirkimų srityje;

turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;

mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės sprendimus, mero potvarkius, Kauno kultūros centro (toliau-Centras) direktoriaus įsakymus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti;

gebėti dirbti su CVP IS;

gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;

gebėti savarankiškai organizuoti darbą, kaupti gautą informaciją, būti iniciatyviam, pareigingam, atsakingam ir teikti konsultacijas;

išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų saugojimo terminus.

//

Funkcijos:

organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus, vykdo reikalingas viešųjų pirkimų procedūras, efektyviai ir laiku sutvarko dokumentaciją ir atsako už dokumentų parengimo kokybę;

atsakingas asmuo už pirkimų planavimą ir organizavimo priežiūrą, už pirkimo sutarčių viešinimą, už pirkimų atlikimą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu;

atsakingas asmuo už viešųjų pirkimų paraiškų, pirkimo pažymų ir pirkimo planų tvirtinimą viešųjų pirkimų sistemoje VIPIS;

atsakingas asmuo už tai, kad procedūros būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis teisės aktų reikalavimų;

konsultuoja KKC komandos narius ir teikia pagalbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;

ruošia Centro veiklos ir kitas reikalingas ataskaitas;

aktyviai dalyvauja renginiuose, susijusiuose su Centro veikla;

generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniuose procesuose;

vykdo kitus Direktoriaus ar Pavaduotojo įpareigojimus ar nurodymus, nenurodytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su darbuotojo pareigų vykdymu bei Centro vykdoma veikla;

prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui;

visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu;

vykdant darbines pareigas atrodo tvarkingai ir dalykiškai, reprezentuoja Centrą ne tik darbo vietoje, bet ir kitoje aplinkoje;

laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

tausoja įstaigos nuosavybę.

//

Pareiginės algos koeficientas – 9,0.

Etatas – 1.

//

Paraiškos teikiamos: https://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-administratorius-322;844610.htm

Kandidatuoti galima iki gruodžio 16 dienos.

1
2