2021 - 11 - 04 10:4

Kauno kultūros centras ieško direktoriaus pavaduotojo(-os) kultūrinei-administracinei veiklai

KKC ieško komandos pastiprinimo ir skelbia konkursą į direktoriaus pavaduotojo(-os) kultūrinei – administracinei veiklai pareigas.

Paraiškų laukiame iki lapkričio 17 d. imtinai. Dokumentus galite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: https://cutt.ly/7R30tLn

Pareigos:

Organizuoti ir prižiūrėti įstaigos veiklos procesų valdymą, koordinuojant Kauno kultūros centro nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, vystyti projektinės veiklos įgyvendinimą, koordinuoti įstaigos organizacinius, kultūrinės veiklos valdymo ir vykdymo klausimus.

Funkcijos:

1. Bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais.

2. Analizuoja Centro kultūrinę veiklą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro projektinės, kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais.

3. Inicijuoja ir organizuoja Centro kultūrinės veiklos ir investicinių projektų rengimo, jų finansavimo paraiškų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę.

4. Padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis.

5. Teikia siūlymus Centro direktoriui (-ei) veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais.

6. Organizuoja Centro veiklos planų, projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą.

7. Organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.

8. Koordinuoja Centro darbo taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.

9. Dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje.

10. Dalyvauja visų Centro organizuojamų renginių veikloje.

11. Rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu.

12. Profesionaliai tvarko dokumentus, sistemina gautą informaciją.

13. Atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje.

14. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

Reikalavimai:

1. Privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, teisės arba meno srities išsilavinimą

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo kultūros srityje patirtį ar jam prilygintoje srityje.

3. Turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

4. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais.

5. Turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

6. Gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą.

7. Turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą.

8. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas.

10. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

11. Turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas.

12. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

13. Gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas – nuo 6,1 iki 10,60 (pareiginės algos baziniais dydžiais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neatskaičius mokesčių), priklausomai nuo turimo profesinio darbo stažo. Galimi priedai už pasiektus rezultatus.

Informacija teikiama: tel. +370 37 320661

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

1
2