2021 - 07 - 01 10:1

Kauno kultūros centras ieško infrastruktūros koordinatoriaus (-ės)

Infrastuktūros koordinatoriaus (-ės) pareigos:

 • Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos ūkinę veiklą ir energetinį ūkį;
 • Prižiūrėti pastato techninę būklę, laikantis statinių techninės priežiūros bendrųjų reikalavimų;
 • Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, teikti ataskaitas apie įstaigos ūkinę veiklą ir energetinį ūkį;
 • Inicijuoti priemonių planus, reikalingus ūkinei veiklai, energetiniam ūkiui ir pastatų techninei priežiūrai;
 • Koordinuoti ir kontroliuoti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo užduočių vykdymą;
 • Teikti Vadovui pasiūlymus dėl pagal veiklos sritį pavaldžių įstaigos darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
 • Ruošti ir teikti vadovui tvirtinimui tvarkas, taisykles, aprašus, susijusius su įstaigos darbuotojų sauga, sveikata, priešgaisrine bei civiline sauga;
 • Informuoti įstaigos vadovą apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
 • Dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su įstaigos ūkine veikla darbe;
 • Analizuoti Centro ūkio veiklą, apibendrinti medžiagą, teikti Vadovui išvadas ir siūlymus Centro veiklos gerinimo klausimais;
 • Prisidėti prie Centro renginių, edukacinių programų įgyvendinimo; 
 • Padėti Centrui užtikrinti, kad darbui skirtos patalpos ar kitas Centro turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi patalpų priežiūra bei jų atnaujinimu; 
 • Pagal poreikį sudarinėti sąmatas pastato remonto darbams atlikti;
 • Pagal poreikį rengti ir Vadovui teikti ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą bei trijų metų strateginį planą; 
 • Atlikti kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje; 
 • Vykdyti kitus vienkartinius Centro Vadovo ar Pavaduotojo įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;
 • Laikytis darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

 

Reikalavimai darbuotojui:

 • Aukštasis išsilavinimas su magistro ar bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • Darbo patirtis ūkio vadovavimo, vadybos srityje;
 • Privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus; 
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ūkio klausimais ir pagal kompetenciją rengti ataskaitas;
 • Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais;
 • Gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;
 • Gebėti savarankiškai planuoti veiklą ir teikti konsultacijas, tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją.


Organizacija siūlo:

 • Profesionalių iššūkių kupiną kasdienybę, dalyvavimą svarbių įstaigai projektų įgyvendinime;
 • Mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
 • Modernią darbo vietą naujai renovuotame kultūros centre;
 • Stabilų atlyginimą. Koeficientas – 7,70. 
 • Darbo vieta: Kauno kultūros centras;
 • Darbo valandos: 8:00 – 17:00.
 1.  
1
2