2022 - 06 - 01 01:1

KKC ieško Kultūros projektų vadovo (Viešųjų pirkimų specialisto)

PAREIGYBĖS PASKIRTIS:

 • įvairių kultūrinės veiklos projektų ruošimas, edukacinių programų rengimas, organizavimas ir jų įgyvendinimas;
 • viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas, vykdymas ir efektyvus dokumentacijos tvarkymas.

ŽINIOS IR GEBĖJIMAI, KURIŲ TIKIMĖS IŠ JŪSŲ:

 • turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • pageidautina, kad turėtų darbo patirties veiklos projektų organizavimo ir koordinavimo srityje ne mažiau nei 1 (vienerius) metus;
 • pageidautina, kad turėtų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje ne mažiau nei 1 (vienerius) metus;
 • privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją viešųjų pirkimų srityje;
 • turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės sprendimus, mero potvarkius, Kauno kultūros centro (toliau-Centras) direktoriaus įsakymus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti;
 • gebėti dirbti su CVP IS;
 • gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;
 • gebėti savarankiškai organizuoti darbą, kaupti gautą informaciją, būti iniciatyviam, pareigingam, atsakingam ir teikti konsultacijas;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų saugojimo terminus.

DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus, vykdo reikalingas viešųjų pirkimų procedūras, efektyviai ir laiku sutvarko dokumentaciją ir atsako už dokumentų parengimo kokybę;
 • planuoja, organizuoja, vykdo ir įgyvendina kultūrinės veiklos projektus;
 • inicijuoja, organizuoja/rengia ir teikia kultūros projektų paraiškas bei visus su projektu susijusius dokumentus miesto, nacionaliniams bei ES struktūriniams fondams;
 • rengia įgyvendintų projektų ataskaitas, atsako už dokumentų parengimo kokybę;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą kultūrinės veiklos projektų vykdymui ir plėtojimui;
 • konsultuoja Centro komandos narius paraiškų teikimo bei projektų vykdymo klausimais;
 • reguliariai atnaujina kvietimų teikti paraiškas kalendorių;
 • konsultuoja KKC komandos narius ir teikia pagalbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;
 • kaupia dokumentus apie organizuotus, inicijuotus Centro veiklos projektus;
 • teikia metinius kultūrinių projektų planus Centro direktoriui;
 • ruošia Centro veiklos ir kitas reikalingas ataskaitas;
 • aktyviai dalyvauja renginiuose, susijusiuose su Centro veikla;
 • generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniuose procesuose;
 • įgyvendinant ir rengiant projektus bendradarbiauja su Centro renginių organizavimo, rinkodaros, ūkio ir kitais atsakingais darbuotojais;
 • bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinių projektų organizavimo klausimais;
 • rengia ir Vadovui teikia ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą bei strateginį planą;
 • vykdo kitus Direktoriaus ar Pavaduotojo įpareigojimus ar nurodymus, nenurodytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su darbuotojo pareigų vykdymu bei Centro vykdoma veikla;
 • prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu.

JUMS SIŪLOME:

 • darbą pilnu etatu;
 • laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas;
 • profesinio tobulėjimo galimybes;
 • sveikatos draudimą;
 • priedus ir kitas motyvacines priemones.

DARBO UŽMOKESTIS:

 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neatskaičius mokesčių);
 • kintama darbo užmokesčio dalis, priklausanti nuo asmeninių ir organizacijos tikslų pasiekimo.

Paraiškų laukiame iki birželio 7 d. imtinai. Išsamus darbo pozicijos aprašymas ir dokumentų teikimas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/kulturos-projektu-vadovas-viesuju-pirkimu-specialistas-322;796570.html

1
2