2020 - 07 - 20 11:20

KKC / Kauno kultūros centras ieško komandos pastiprinimo.

Direktorės pavaduotojau (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams, ieškome Jūsų! 

// Dokumentus galite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: https://bit.ly/3jwA11g

Pareigybės aprašymas:
KAUNO KULTŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS (-ĖS) PAVADUOTOJO (-OS) BENDRIESIEMS IR KULTŪROS REIKALAMS PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams yra skiriamas direktoriaus įsakymu ir tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui (-ei).
2. Darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo (jos) atliekamu darbu, kultūros centro nuostatais, direktoriaus (-ės) įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.

 

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI (-AI), EINANČIAM (-IAI) ŠIAS PAREIGAS
1. Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.
2. Pavaduotojas (-a) turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
3. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais.
4. Turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
5. Mokėti vieną ar daugiau užsienio kalbų, anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu.
6. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą, rengti ataskaitas.
7. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
8. Būti pareigingam, iniciatyviam, kūrybiškam, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
9. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.
10. Gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

IV. DIREKTORIAUS (-ĖS) PAVADUOTOJO (-OS) BENDRIESIEMS IR
KULTŪROS REIKALAMS PAREIGOS IR FUNKCIJOS
13. Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams vykdo šias funkcijas:
13.1. Bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais.
13.2. Analizuoja Kultūros centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Kultūros centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Kultūros centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais; padeda kultūros centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;
13.3. Koordinuoja Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Kultūros centro direktoriui;
13.4. Koordinuoja Kultūros centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;
13.5. Rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
13.6. Kas mėnesį (iki 25 dienos) sudaro Kultūros centro mėnesio veiklos programą ir pateikia ją įstaigos direktoriui (-ei). Koordinuoja Kultūros centro viešuosius renginius;
13.7. Pavaduoja Kultūros centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus);
13.8. Atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje
13.9. Vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.
13.10. Rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu.
13.11. Profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą inormaciją.
13.12. Inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.
13.13. Šias pareigas einantis darbuotojas už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) BENDRIESIEMS IR
KULTŪROS REIKALAMS TEISĖS
14. Reikalauti normalių darbo sąlygų ir darbo užduotims įvykdyti reikalingų priemonių.
15. Informuoti vadovą (arba už personalo valdymą atsakingą asmenį) apie nedarbingumą, negalėjimą atvykti ar vėlavimą į darbą.
16. Teikti pasiūlymus, susijusius su direktoriaus pavaduotojo (-os) bendriesiems ir kultūros reikalams pareigų vykdymu.
17. Gauti informaciją, reikalingą pareigoms vykdyti.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją, tobulintis, mokytis.
19. Naudotis visomis įstatymų nustatytomis atostogų rūšimis.
20. Atsisakyti vykdyti žodinius ar raštiškus direktoriaus nurodymus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

VI. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) BENDRIESIEMS IR
KULTŪROS REIKALAMS ATSAKOMYBĖ
21. Direktoriaus pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams atsako:
21.1. už etišką pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose atlikimą ir pavestų užduočių atlikimą;
21.2. už tarnybinių, komercinių, technologinių, techninių, veiklos paslapčių ir konfidencialios informacijos išsaugojimą;
21.3. už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
21.4. už vidaus darbo tvarkos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi bei vykdymą;
21.5. už teisingą darbo laiko naudojimą;
21.6. už pavestų užduočių vykdymą.
22. Direktoriaus pavaduotojui (-ai) bendriesiems ir kultūros reikalams draudžiama:
22.1. naudotis kultūros centro turtu ne darbo reikalams;
22.2. darbo metu užsiimti politine, partine, visuomenine ar kita, su darbu nesusijusia, veikla;
22.3. gadinti ar pasisavinti kultūros centro turtą, juo naudotis asmeniniams tikslams;
22.4. vėluoti į darbą, išeiti iš darbo nepasibaigus darbo laikui ar kitaip pažeisti darbo drausmę;
22.5. atvykti ir/ar darbo metu būti nedarbingam (sergančiam, neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų);
22.6. teikti klaidingą informaciją.
Darbo užmokestis – Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,50 – 10,39
Pretendentas privalo pateikti:
  1. Asmens dokumento kopija
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  3. Gyvenimo aprašymas (CV)
  4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentų priėmimo vieta – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: + 370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas 2020-07-30.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).
*Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis);
*Terminuota darbo sutartis.
1
2