2022 - 04 - 12 08:12

KKC / Kauno kultūros centras ieško kultūros projektų vadovo (-ės)

Kultūros projektų vadove, ieškome Jūsų!

Paraiškų laukiame iki balandžio 30 d. imtinai. Dokumentus galite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: https://cutt.ly/mF2w84r

Pareigybės paskirtis:

įvairių kultūrinės veiklos projektų ruošimas, teikimas ir jų įgyvendinimas; viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas, vykdymas ir efektyvus dokumentacijos tvarkymas.

Funkcijos:

 • planuoja, organizuoja, vykdo ir įgyvendina kultūrinės veiklos projektus;
 • inicijuoja, organizuoja/rengia ir teikia kultūros projektų paraiškas bei visus su projektu susijusius dokumentus miesto, nacionaliniams bei ES struktūriniams fondams;
 • rengia įgyvendintų projektų ataskaitas, atsako už dokumentų parengimo kokybę;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą kultūrinės veiklos projektų vykdymui ir plėtojimui;
 • konsultuoja Centro komandos narius paraiškų teikimo bei projektų vykdymo klausimais;
 • reguliariai atnaujina kvietimų teikti paraiškas kalendorių;
 • kaupia dokumentus apie organizuotus, inicijuotus Centro veiklos projektus;
 • teikia metinius kultūrinių projektų planus Centro direktoriui;
 • ruošia Centro veiklos ir kitas reikalingas ataskaitas;
 • aktyviai dalyvauja renginiuose, susijusiuose su Centro veikla;
 • įgyvendinant ir rengiant projektus bendradarbiauja su Centro renginių organizavimo, rinkodaros, ūkio ir kitais atsakingais darbuotojais;
 • bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinių projektų organizavimo klausimais.

///

 • organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis), vykdo reikalingas viešųjų pirkimų procedūras, efektyviai ir laiku sutvarko visą su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją ir atsako už dokumentų parengimo kokybę;
 • rengia ir derina pagal įstaigoje patvirtintą tvarką, viešųjų pirkimų planą ir jį paskelbia CVPIS ir įstaigos tinklalapyje;
 • rengia viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų komisijos reglamento, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;
 • teikia metodinę pagalbą pirkimų iniciatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);
 • rengia sutarčių su pirkimus laimėjusiais vykdytojais projektus ir juos suderina;
 • konsultuoja KKC komandos narius ir teikia pagalbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;

Reikalavimai:

 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis panašaus pobūdžio darbe;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją viešųjų pirkimų srityje;
 • turėti darbo patirties veiklos projektų organizavimo, koordinavimo arba kuravimo srityje;
 • būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės sprendimus, mero potvarkius, Kauno kultūros centro (toliau-Centras) direktoriaus įsakymus, reikalingus darbo pareigoms vykdyti;
 • turėti humanitarinių, socialinių mokslų, vadybos, viešojo administravimo arba meno srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;
 • turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;
 • gebėti savarankiškai planuoti veiklą ir teikti konsultacijas, tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neatskaičius mokesčių). Galimi priedai už pasiektus rezultatus.

Informacija teikiama: tel. +370 37 320661

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

1
2